Acropolis Hill, Parthenon, Athens, Greece. Odeon Herodes Atticus. Golden Twilight.

02. jul